Thông báo, hướng dẫn, lịch làm việc

COI THI - CHẤM THI

 LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN COI THI CHẤM THI
Căn cứ vào lịch thi các lớp cải thiện điểm HK I năm học 2014-2015. Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị cử Giảng viên tham gia coi thi, chấm thi.
   
 THÔNG BÁO 
THÔNG BÁO
(V/v: Ra đề thi học kỳ II năm học 2013 - 2014)

Căn cứ vào kế hoạch thi học kỳ II năm học 2013-2014. Ban giám hiệu thông báo đến các đơn vị ra đề thi kết thúc học phần.
     
THAM KHẢO

 QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Qui định về hình thức, nội dung và cách trình bày của một đề thi.
   
        ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn