SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU


  Thể thức văn bản của Đoàn TNCS HCM  Thể thức văn bản của Đoàn bao gồm các thành phần cần thiết của văn bản, được trình bày đúng quy định để đảm bảo giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của văn bản
   Mẫu đăng ký và chấm điểm chương trình rèn luyện Đoàn viên 2014  Bản đăng ký thực hiện và đánh giá xếp loại Đoàn viên theo nội dung chương trình rèn luyện năm 2014