SỐ HIỆU

QUY CHẾ

TRÍCH YẾU

17/VBHN
-BGDĐT
 Văn bản hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57  Quyết định 17, Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
43/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ_Quy chế 43   Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
57/2012/TT-BGDĐT  Thông tư 57   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 43/2007/QD-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com