Đáp án kỳ thi kết thúc học phần lớp KN16D03-KG
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN16D03-KG
Cơ lý thuyết
Toán 1
Vật lý 1

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com