Đáp án kỳ thi KTHP HK2 năm học 2016-2017
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại Học
Động lực học công trình 05/06
Hóa nước vi sinh 05/06
Kỹ năng thuyết trình & soạn thảo văn bản 05/06
Lịch sử đô thị 05/06
Quản lý chất thải rắn 05/06
Vật liệu xây dựng 05/06
Cơ học đất 06/06
Địa lý kinh tế và dân cư 06/06
Lịch sử kiến trúc phương Tây 06/06
Mạng lưới cấp nước 06/06
Đồ án quy hoạch chung đô thị 06/06
Quy hoạch chiến lược 06/06
Tin học Chuyên ngành kiến trúc 1 06/06
Thủy văn 06/06
Địa chất công trình 06/06
An toàn lao động 07/06
Cấu tạo kiến trúc 07/06
Đường lối CM ĐCSVN 07/06
Phương pháp số trong cơ học 07/06
Quản lý nhà ở đô thị 07/06
Tin học chuyên ngành kiến trúc 2 07/06
Thủy lực 1 07/06
Thủy lực 2 07/06
Trắc địa 07/06
Vật lý kiến trúc 2 07/06
Kết cấu thép 1 08/06
Sức bền vật liệu 2 08/06
Kết cấu BTCT 2 08/06
  Cơ học kết cấu 2 08/06
 Vật lý A2 08/06
  Anh văn chuyên ngành CTN & MT 09/06
  Anh văn chuyên ngành QLDT 140 09/06
 Anh văn chuyên ngành QLDT 218 09/06
 Anh văn chuyên ngành XD 367 09/06  
 Anh văn chuyên ngành XD 476 09/06
 Cấp thoát nước 09/06
Kỹ thuật thi công 2 09/06
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng 09/06
  Toán Kỹ thuật 3 09/06  
 Cơ lý thuyết 10/06
 Kết cấu thép 2 10/06
 Thủy lực 2 10/06
 Kỹ thuật thi công 2 11/06   
 Vật lý A2 11/06  
Cơ học kết cấu  1 12/06  
Kết cấu BTCT 1 12/06  
Phân tích kiến trúc  12/06  
Pháp luật trong xây dựng 12/06  
Máy xây dựng 13/06  
NNLCB CN Mac Lenin 2 13/06  
Vật liệu kiến trúc & thiết kế đô thị 13/06  
Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc 1406  
Cơ lý thuyết 14/06  
Giao thông đô thị 14/06  
Kết cấu công trình 2 14/06  
Mạng lưới thoát nước 14/06  
NNLCB CN Mac Lenin 1 14/06  
Vẽ kỹ thuật 14/06  
Kinh tế đô thị 15/06  
Thủy lực công trình 15/06  
Toán 2 15/06  
Địa chất thủy văn 15/06
Tài chính đô thị 15/06
Tổ chức thi công 15/06
Địa chất công trình 16/06
Động lực học công trình 16/06
Lý thuyết quy hoạch đô thị 16/06
Phương pháp thể hiện kiến trúc 16/06
Sức bền vật liệu 2 16/06
Cơ học đất 17/06
Kinh tế xây dựng 17/06
Nền móng công trình 17/06
Thủy văn 17/06
Cơ học kết cấu 2 18/06
Địa chất thủy văn 18/06
Quản lý dự án xây dựng 18/06
Thủy lực công trình 18/06
Các lớp Cao đẳng
Kết cấu thép 05/06
Kết cấu BTCT 05/06
Lịch sử kiến trúc VN & Phương đông 05/06
Nền móng & mô trụ cầu 05/06
Sức bền vật liệu 05/06
Địa chất công trình 06/06
Kỹ thuật thi công 06/06
Tổ chức thi công (XD) 06/06
Thủy lực 06/06
Trắc địa xây dựng 06/06
An toàn lao động 07/06
AVCN Kiến trúc (368) 07/06
AVCN Kiến trúc (473) 07/06
AVCN Xây dựng (216 & 140) 07/06
Vật liệu xây dựng 07/06
Cấp thoát nước & Môi trường 08/06
Dự toán công trình 08/06
Mạng lưới cấp nước 08/06
NLTK Công trình công cộng 08/06
Toán kỹ thuật 1 08/06
Toán kỹ thuật 2 08/06
 Cơ học đất - Nền móng 09/06
 Hóa đại cương 09/06
 Mạng lưới thoát nước 09/06
 Pháp luật trong xây dựng 09/06
 Anh văn chuyên ngành XD - 142 10/06
 Anh văn chuyên ngành XD - 219 10/06
Kinh tế xây dựng 11/06
Cấu tạo kiến trúc 12/06
Tư tưởng HCM 12/06
Cơ lý thuyết 13/06
NNL CN Mac Lenin 2 13/06
Cơ học kết cấu 13/06
Kiến trúc đương đại nước ngoài 14/06

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn