Một số điều sửa đổi bổ sung trong Quy chế thi THPT Quốc gia 2018

Một số điều sửa đổi bổ sung trong Quy chế thi THPT Quốc gia 2018 tại đây

(Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp - 04/2017/TT-BGDĐT)