Documents of Law

SỐ HIỆU

VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

10/2014/TT-NHNN

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của thống đốc ngân hàng nhà nước

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

39/2014/NĐ-CP

 Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

 218/2013/NĐ-CP  Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 15/2006/QĐ-BTC  Quyết định về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.  Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
 57/2014 /TT-BTC   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC
 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 336/TCT-TNCN   Thông tư 336/TCT-TNCN   Về việc quyết toán thuế 2013
 156/2013/TT-BTC   Thông tư 156/2013/TT-BTC  Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
 64/2013/TT-BTC   Thông tư 64/2013/TT-BTC   Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


 TRAINING  SUBORDINATE UNITS  STUDENT  ADMISSION
 History  Academic Affairs Department  Freshmnan  University degree (full time)
 Programmes  Science management and International Affairs   Scholarships  Inter - training 
 Outcome-Based Education  Student Political Affairs Department  Youth Union & Student Association  Post-graduate education
 Degree checking  Testing and Quality Assurance Department  Credit system portal  Construction major
 MTU Journal of Science and Education  Administration Department  Album  Professional Construction Fostering
 Finance and Accounting Department  Job Information  
   Eqiupment Administration Department  MTU's Song  
   Civil Engineering Faculty  MTU's Logo  ADMISSION 2019
   Architecture Faculty    Undergraduate programs
   Urban Infrastructure Faculty    Admissible procedure
   Political Theoretic Faculty    Gifted competitions
   Economics Faculty    Register for admission
   Fundamental Science Faculty    Look up results
   Professional and Regular training Center     
   Center of Foreign Languages and Informatics    Support:
   Construction Consultancy Center    Hotline: +84-270-3 825 903
   Environment and Construction Experimental Center    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
   Learning resources and Information Center    
       


Copyright  © 2013 Mien Tay Construction University - 20B Pho Co Dieu Street, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: +84-270-3 823 657 - Fax: +84-270-3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn