No.
Documents
 
 01/BC-HĐTĐHXDMT  V/v Báo cáo thành lập và hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2018  
02/QĐ-HĐTĐHXDMT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Tây nhiệm kỳ 2016-2018
03/QĐ-HĐTĐHXDMT
Quyết định ban hành chiến lược phát triển Trường ĐHXD Miền Tây đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018