For Student

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1     Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp   Dùng đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
2     Đơn xét thi tốt nghiệp (hệ tín chỉ)  Đơn đề nghị xét thi tốt nghiệp
3     Đơn thi lại tốt nghiệp (hệ tín chỉ)  Dành cho SV đã xét điều kiện dự thi TN
4     Đơn xét công nhận tốt nghiệp (hệ tín chỉ)  Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
5     Đơn đề nghị thi tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên chưa xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
6     Đơn xin thi lại tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên đã xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
7     Phiếu đăng ký học phần  Dành cho sinh viên đăng ký học phần
8     Phiếu đề nghị rút học phần đã đăng ký  Dành cho sinh viên hủy học phần đã đăng ký
9     Phiếu đăng ký học phần bổ sung  Dành cho sinh viên bổ sung thêm học phần
10     Đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu)  Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
11     Đơn xin tiếp tục học tập  Dùng cho sinh viên xin tiếp tục học tập
12     Đơn xin chuyển trường  Dùng cho sinh viên xin chuyển trường
13     Đơn đề nghị Miễn học - Miễn thi  Mẫu dùng cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành
14     Phiếu đăng ký học lại (hệ CĐ)  Dùng cho SV hệ Cao Đẳng đăng ký học lại

>> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SỐ HIỆU

QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

186 /QĐ-ĐHXDMT     Quy định về tổ chức, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học hệ VLVH Đại học hệ liên thông  Ban hành kèm theo Quyết định số 186 /QĐ-ĐHXDMT ngày19 /5/2015

    Nhiệm vụ của SV làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng DD & CN  Trình tự, qui trình, hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

    Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp  Phiếu đăng ký đề tài; Đơn thay đổi đề tài; Phiếu giao nhiệm vụ đồ án; Mẫu báo cáo tiến độ; Phiếu nhận xét; Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án.

    Đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp  Chi tiết học phần Đồ án tốt nghiệp
      Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp  Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp

 TRAINING  SUBORDINATE UNITS  STUDENT  ADMISSION
 History  Academic Affairs Department  Freshmnan  University degree (full time)
 Programmes  Science management and International Affairs   Scholarships  Inter - training 
 Outcome-Based Education  Student Political Affairs Department  Youth Union & Student Association  Post-graduate education
 Degree checking  Testing and Quality Assurance Department  Credit system portal  Construction major
 MTU Journal of Science and Education  Administration Department  Album  Professional Construction Fostering
 Finance and Accounting Department  Job Information  
   Eqiupment Administration Department  MTU's Song  
   Civil Engineering Faculty  MTU's Logo  ADMISSION 2019
   Architecture Faculty    Undergraduate programs
   Urban Infrastructure Faculty    Admissible procedure
   Political Theoretic Faculty    Gifted competitions
   Economics Faculty    Register for admission
   Fundamental Science Faculty    Look up results
   Professional and Regular training Center     
   Center of Foreign Languages and Informatics    Support:
   Construction Consultancy Center    Hotline: +84-270-3 825 903
   Environment and Construction Experimental Center    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
   Learning resources and Information Center    
       


Copyright  © 2013 Mien Tay Construction University - 20B Pho Co Dieu Street, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: +84-270-3 823 657 - Fax: +84-270-3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn