 Higher Education and Post-Graduate Education

No.

Documents

Note

 
 Decree

86/NĐ-CP  Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế  thu, quản lý học phí đối với cở sở  giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2015 đến 2020-2021.   Khoản 2 Điều 65 Luật GDDH
73/2015/NĐ-CP  Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.
  Khoản 5 Điều 9 Luật GDDH
99/2014/NĐ-CP
 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2015 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
  Khoản 1 Điều 42 Luật GDDH
186/NĐ-CP
 Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 quy định về Đại học quốc gia.
 Khoản 4 Điều 8 Luật GDDH
143/2013/NĐ-CP   Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo  Khoản 3 Điều 63 Luật GDDH
 141/2013/NĐ-CP Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật GDĐH  Điều 63 Luật GDDH

 Decision
 

 72/2014/QĐ-TTg  Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác  Điều 10 Luật GDDH
 70/2014/QĐ-TTg  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ trường đại học  Điều 17 Luật GDDH
 26/2014/QĐ-TTg   Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.  Khoản 2 Điều 29 Luật GDDH
 66/2013/QĐ-TTg  Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học  Khoản 43 Điều 42 Luật GDDH
 64/2013/QĐ-TTg  Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.  Khoản 17 Luật GDDH
 37/2013/QĐ-TTg  Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng gia đoạn 2006-2020  Khoản 4 Điều 11 Luật GDDH

 Circular

 24/2015/TT-BGDĐT  Thông tư số  24/2015/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
 Khoản 53 Điều 52 Luật GDĐH
07/2015/TT-BGDĐT
 Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 Qui định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 Khoản 3 Điều 36 Luật GDĐH
04/2015/TTLT-BGDTĐT-BTC  Thông tư số 04/2015/TTLT-BGDTĐT-BTC ngày 9/3/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
 Khoản 3 Điều 63 Luật GDĐH
 03/2015/TT-BGDĐT  Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  Khoản 3 Điều 34 Luật GDĐH
01/2015/TT-BGDĐT  Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 Ban hành điều lệ trường cao đẳng
 Điều 17 Luật GDĐH
47/2014/TT-BGDĐT
 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
 Luật GDĐH
34/2014/TT-BGDĐT
 Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 Khoản 3 Điều 36 Luật GDĐH
 23/2014/TT-BGDĐT  Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học  Khoản 6 Điều 65 Luật GDĐH
15/2014/TT-BGDĐT   Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  Khoản 4 Điều 37 Luật GDĐH
08/2014/TT-BGDĐT    Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng các các cơ sở giáo dục đại học thành viên  Khoản 2 Điều 29 Luật GDĐH
20/2013/TT-BGDĐT   Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 6/6/2013 ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.  Khoản 4 Điều 54 Luật GDĐH
 12/2013/TT-BGDĐT    Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học  Khoản 4 Điều 54 Luật GDĐH
11/2013/TT-BGDĐT   Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng BGD & ĐT  Khoản 7 Điều 57 Luật GDĐH
 62/2012/TT-BGDĐT   Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.  Khoản 3 Điều 52 Luật GDĐH
 61/2012/TT-BGDĐT  Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.  Khoản 3 Điều 52 Luật GDĐH
 60/2012/TT-BGDĐT   Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành quy định về kiểm định viên chất lượng giáo dục  Khoản 3 Điều 52 Luật GDĐH
 57/2012/TT-BGDĐT   Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng BGD & ĐT  Khoản 4 Điều 57 Luật GDĐH
  37/2012/TT-BGDĐT  Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng BGD & ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ĐH; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng BGD & ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng BGD & ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp.  Khoản 3 Điều 52 Luật GDĐH


 TRAINING  SUBORDINATE UNITS  STUDENT  ADMISSION
 History  Academic Affairs Department  Freshmnan  University degree (full time)
 Programmes  Science management and International Affairs   Scholarships  Inter - training 
 Outcome-Based Education  Student Political Affairs Department  Youth Union & Student Association  Post-graduate education
 Degree checking  Testing and Quality Assurance Department  Credit system portal  Construction major
 MTU Journal of Science and Education  Administration Department  Album  Professional Construction Fostering
 Finance and Accounting Department  Job Information  
   Eqiupment Administration Department  MTU's Song  
   Civil Engineering Faculty  MTU's Logo  ADMISSION 2019
   Architecture Faculty    Undergraduate programs
   Urban Infrastructure Faculty    Admissible procedure
   Political Theoretic Faculty    Gifted competitions
   Economics Faculty    Register for admission
   Fundamental Science Faculty    Look up results
   Professional and Regular training Center     
   Center of Foreign Languages and Informatics    Support:
   Construction Consultancy Center    Hotline: +84-270-3 825 903
   Environment and Construction Experimental Center    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
   Learning resources and Information Center    
       


Copyright  © 2013 Mien Tay Construction University - 20B Pho Co Dieu Street, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: +84-270-3 823 657 - Fax: +84-270-3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn