Ministry of Education and Training

No.

regulations

Abstract

17/VBHN-BGDĐT   Văn bản hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57   Quyết định 17, Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
25/2006/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo niên chế _Quy chế 25
  Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm Quyết định số 25/2006/TT-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
36/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học_Quy chế 36
  Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
55/2012/TT-BGDĐT
 Quy chế đào tạo Liên thông Đại học_Thông tư 55
  Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học (ban hành kèm Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
08 /2015/TT-GDĐT   Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 55.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
43/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ_Quy chế 43   Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
57/2012/TT-BGDĐT  Thông tư 57   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 43/2007/QD-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 40/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy _Quy chế 40   Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (ban hành kèm Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 46/2011/TT-BGDĐT  Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học_Quy chế 46
  Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
14/2007/QĐ-BLĐTBXH    Quy chế đào tạo nghề hệ chính quy_Quy chế 14
 Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (ban hành kèm Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH  ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 TRAINING  SUBORDINATE UNITS  STUDENT  ADMISSION
 History  Academic Affairs Department  Freshmnan  University degree (full time)
 Programmes  Science management and International Affairs   Scholarships  Inter - training 
 Outcome-Based Education  Student Political Affairs Department  Youth Union & Student Association  Post-graduate education
 Degree checking  Testing and Quality Assurance Department  Credit system portal  Construction major
 MTU Journal of Science and Education  Administration Department  Album  Professional Construction Fostering
 Finance and Accounting Department  Job Information  
   Eqiupment Administration Department  MTU's Song  
   Civil Engineering Faculty  MTU's Logo  ADMISSION 2019
   Architecture Faculty    Undergraduate programs
   Urban Infrastructure Faculty    Admissible procedure
   Political Theoretic Faculty    Gifted competitions
   Economics Faculty    Register for admission
   Fundamental Science Faculty    Look up results
   Professional and Regular training Center     
   Center of Foreign Languages and Informatics    Support:
   Construction Consultancy Center    Hotline: +84-270-3 825 903
   Environment and Construction Experimental Center    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
   Learning resources and Information Center    
       


Copyright  © 2013 Mien Tay Construction University - 20B Pho Co Dieu Street, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: +84-270-3 823 657 - Fax: +84-270-3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn