TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
PHÒNG QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO
Địa chỉ:   20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT:         0270. 3 825 903

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com