1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác của nhà trường khi Hiệu trưởng phân công.


2. Nhiệm vụ
 

2.1. Nhiệm vụ Khảo thí

1. Xây dựng kế hoạch thi, tổ chức thi giữa kỳ, kết thúc học phần và tốt nghiệp.

2. Thường trực hội đồng thi giữa kỳ, kết thúc học phần.

3. Phối hợp các khoa và bộ môn trực thuộc xây dựng ngân hàng đề thi giữa kỳ, kết thúc học phần.

4. Quản lý ngân hàng đề thi, tổ hợp đề thi, in sao đề thi, bảo mật đề thi.

5. Nhập điểm thi trên cổng thông tin, tổng hợp điểm, chuyển điểm thi cho các đơn vị, phòng, khoa, bộ môn.

6. Tổ chức chấm thi phúc khảo khi có đơn của học sinh sinh viên.

7. Thanh toán chế độ coi thi, chấm thi, ra đề thi cho cán bộ giảng viên tham gia các kỳ thi do phòng tổ chức.

8. Thực hiện công tác lưu trữ điểm thi, bài thi theo quy định của nhà nước.

2.2 Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng

1. Xây dựng và thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng theo quy chế của nhà trường và Bộ GD&ĐT.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra từng học kỳ và năm học.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, trình độ đào tạo.

4. Tiếp nhận giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đào tạo.

    ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn