1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác của nhà trường khi Hiệu trưởng phân công.

2. Nhiệm vụ
 
2.1. Nhiệm vụ Khảo thí
1. Xây dựng kế hoạch thi, tổ chức thi giữa kỳ, kết thúc học phần và tốt nghiệp.
2. Thường trực hội đồng thi giữa kỳ, kết thúc học phần.
3. Phối hợp các khoa và bộ môn trực thuộc xây dựng ngân hàng đề thi giữa kỳ, kết thúc học phần.
4. Quản lý ngân hàng đề thi, tổ hợp đề thi, in sao đề thi, bảo mật đề thi.
5. Nhập điểm thi trên cổng thông tin, tổng hợp điểm, chuyển điểm thi cho các đơn vị, phòng, khoa, bộ môn.
6. Tổ chức chấm thi phúc khảo khi có đơn của học sinh sinh viên.
7. Thanh toán chế độ coi thi, chấm thi, ra đề thi cho cán bộ giảng viên tham gia các kỳ thi do phòng tổ chức.
8. Thực hiện công tác lưu trữ điểm thi, bài thi theo quy định của nhà nước.
2.2 Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng
1. Xây dựng và thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng theo quy chế của nhà trường và Bộ GD&ĐT.
2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra từng học kỳ và năm học.
3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, trình độ đào tạo.
4. Tiếp nhận giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đào tạo.

 


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn