STT

VĂN BẢN - THÔNG TƯ

TRÍCH YẾU

1  Nghị định 12/2009/NĐ-CP
 Nghị định ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
2  Nghị định 64/2012/NĐ-CP
 Nghị định ban hành về cấp giấy phép xây dựng.
3  Thông tư 10/2012/TT-BXD  Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP.
4  Nghị định 15/2013/NĐ-CP  Nghị định ban hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 Thông tư 10/2013/TT-BXD  Thông tư về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
6  Thông tư 13/2013/TT-BXD  Thông tư quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
>> Phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 5.


Đang online: 52

Số lượt truy cập: 8226799