Đang online: 382

Số lượt truy cập: 17036973

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng


Tham mưu với Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo chính quy của Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản pháp luật và quy định của Trường hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo
Phối hợp với các đơn vị trong Trường để nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển đào tạo, về trình độ đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo và xác định các nguồn lực phục vụ đào tạo.

2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo
Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý đào tạo theo quy định, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo.

3. Quản lý và tổ chức xây dựng chương trình đào tạo
3.1. Quản lý các chương trình đào tạo.
3.2. Tổ chức, hỗ trợ các Khoa xây dựng, rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo các quy định hiện hành.

4. Tổ chức tuyển sinh  
4.1. Xây dựng đề án tuyển sinh.
4.2. Báo cáo kết quả tuyển sinh và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh.
4.3. Soạn thảo giấy báo trúng tuyển nhập học.
4.4. Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu.
4.5. Tổ chức lớp học cho sinh viên trúng tuyển. 

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo
5.1. Phối hợp các khoa để xây dựng kế hoạch đào tạo khóa học, năm học và từng học kỳ cho sinh viên/học viên chính quy trình độ đại học và sau đại học.
5.2. Báo giảng, lập thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học cho sinh viên chính quy, lập lịch thi cuối kỳ, bố trí phòng học.
5.3. Phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần.

6. Quản lý quá trình và kết quả học tập
6.1. Quản lý danh sách lớp sinh hoạt, lớp học phần; Phối hợp tổ chức nhập điểm và quản lý điểm, gồm: kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm; Giải quyết đơn đính chính điểm của giảng viên, đơn xin chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên. lưu trữ bảng điểm gốc.
6.2. Xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu và công bố cho sinh viên; Cấp chứng nhận kết quả học tập, bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp.
6.3. Giải quyết các công tác giáo vụ, hỗ trợ lưu học sinh và sinh viên diện đào tạo trong hợp đồng, cử tuyển. Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập.

7. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
7.1. Lập hồ sơ tổ chức các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.
7.2. In bằng tốt nghiệp chính quy và trình Hiệu trưởng ký.
7.3. In và cấp bảng điểm tốt nghiệp, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập.
7.4. Quản lý thông tin văn bằng, chứng nhận đã cấp; Xác nhận thông tin văn bằng, chứng nhận đã cấp.
7.5. Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

8. Các nhiệm vụ khác
8.1. Quản lý ngành Kỹ thuật phần mềm.
8.2. Phối hợp Khoa xây dựng quản lý ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ Thạc sĩ.
8.3. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phạm vi công tác của đơn vị.
8.4 Thực hiện công tác khảo sát ý kiến theo quy định của Trường.
8.5. Thường trực các hội đồng theo sự phân công của Hiệu trưởng.

9. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn