Đang online: 156

Số lượt truy cập: 15168175

Kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp - Đợt 2

Tải file về tại đây
ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
---------------
Khi Sinh viên có đủ các điều kiện sau:

1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

2. Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo; điểm Đồ án/Luận văn tốt nghiệp, điểm thi thi tốt nghiệp đạt từ điểm C trở lên; 

3. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

4. Hoàn thành các học phần điều kiện(*);

5. Đạt chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ (**) và Công nghệ thông tin theo quy định của Trường (***);

6. Có đơn gửi Phòng QLĐT đề nghị được xét tốt nghiệp.

---------------------------------------
(*) Các học phần điều kiện:

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất

- Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

- Chứng chỉ Công tác xã hội (từ khóa 2019)

(**) Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ:

Khóa 2014 trở về trước: có một trong các loại chứng chỉ/ chứng nhận sau:

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép cấp Chứng chỉ.

+ Các loại chứng chỉ quốc tế đang còn hạn sử dụng như: TOEIC, IELTS, TOFEL,… có mức điểm tương đương Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Phụ lục 1)

+ Chứng nhận nội bộ về ngoại ngữ trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu - Khung CEFR do Nhà trường đào tạo và cấp Chứng nhận.

Khóa 2015 trở về sau: có một trong các loại chứng chỉ/ chứng nhận sau:

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép cấp Chứng chỉ.

+ Các loại chứng chỉ quốc tế đang còn hạn sử dụng như: TOEIC, IELTS, TOFEL,… có mức điểm tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Phụ lục 1)

+ Chứng nhận nội bộ về ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu - Khung CEFR do Nhà trường đào tạo và cấp Chứng nhận.

+ Chứng chỉ tiếng Nhật N5, tiếng Pháp DELF B1, tiếng Nga TRKI-1, tiếng Trung HSK3 (do các cơ sở đào tạo được phép cấp Chứng chỉ).

(***) Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin:

+ Chứng chỉ Công nghệ thông tin Cơ bản do bất kỳ cơ sở đào tạo trên cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép cấp Chứng chỉ (theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý Chất lượng Bộ GD&ĐT).

+ Chứng nhận của một trong các mô đun chuyên ngành được quy định trong chương trình đào tạo của Trường như: IU-CAD, IU-SAP, IU-PHOTOSHOP, IU-ETABS, IU-PLAXIS, IU-REVIT, IU-3DMAX, IU-SKETCHUP, IU-RHINO, IU-EPANET, IU-WATERGEMS, IU-GIS, IU-ANDDesign, IU-MIDAS Civil,… do bất kỳ cơ sở đào tạo trên cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép cấp (theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý Chất lượng Bộ GD&ĐT). Hoặc chứng chỉ Công nghệ thông tin Nâng cao trong đó phải có ít nhất một trong các mô đun chuyên ngành nêu trên.

Phụ lục 1

      Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của Trường ĐHXD Miền Tây

(Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGĐT ngày 02/12/2008; và Thông tư số 01/2014/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Khung NLNN Việt Nam

Khung CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL PBT

TEOFL CBT

TOEFL IBT

Cambridge Tests

6

C2

7.5+

910+

600+

250+

100+

45 – 59 CPE

80 – 100 CAE

5

C1

7.0

6.0

850

577

540

236

213

95

80

60 – 70 CAE

80 – 100 FCE

4

B2

5.5

5.0

600-

527

480

197

173

71

61

60 – 79 FCE

80 – 100 PET

3

B1

4.5

4.0

450

477

450

153

126

53

42

45 – 59 FCE

65 – 79 PET

90 – 100 KET

2

A2

3.5

3.0

400

340

96

31

45 – 64 PET

70 – 89 KET

1

A1

< 3.0

< 400

< 340

< 96

< 31

45 – 69 KET


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn