Đang online: 64

Số lượt truy cập: 4509985

Văn bản Công đoàn trường

SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA TRƯỜNG

TRÍCH YẾU

48/QĐ-CĐĐHXDMT

Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường

 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường Đại học xây dựng Miền Tây


   Quy trình chi tiêu đối với Công đoàn bộ phận  Quy trình chi tiêu đối với Công đoàn bộ phận

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com