Văn bản của chi Đoàn Cơ quan

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU


  Tiêu chí đánh giá, phân loại đoàn viên chi Đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2013-2014  Tiêu chí đánh giá, phân loại Đoàn viên theo công tác, phong trào, ý thức Đoàn viên,...
    Phân công nhiệm vụ BCH Chi Đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2013 - 2014  Bản phân công nhiệm vụ công tác của Bí thư, Phó Bí thư và từng Ủy viên