Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Tây là Đoàn tương đương Đoàn cấp huyện, trực thuộc Tỉnh đoàn Vĩnh Long. Đoàn trường được thành lập năm 1977 mang tên Đoàn trường Trung học Xây dựng Số 8, đến năm 2004 đổi thành Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây và đến năm 2011 thì đổi tên thành Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Trước đây, Đoàn trường trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long; từ tháng 8/2014, Đoàn trường trực thuộc Tỉnh đoàn Vĩnh Long.

Đoàn trường nhiều năm liền được Tỉnh đoàn Vĩnh Long công nhận là đơn vị vững mạnh. Đoàn trường cũng vinh dự nhận được nhiều khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Nhiệm kỳ 2022-2024, Ban Chấp hành Đoàn trường có 17 ủy viên, trong đó có 05 ủy viên Ban Thường vụ.

Năm học 2023-2024, Đoàn trường có 04 Liên chi đoàn, 52 Chi đoàn, 01 Chi đoàn trực thuộc (Chi đoàn Cơ quan).
Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tiền thân là Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây thành lập năm 2004 trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam, đến năm 2009 trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long.

Nhiệm kỳ 2023-2025, Ban Chấp hành Hội Sinh viên gồm 15 ủy viên, trong đó có 05 ủy viên Ban Thư ký, 52 chi hội với 1410 hội viên.

Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã được vinh dự nhận nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về những thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiều năm liền. 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn