Nhiệm vụ chính của Đoàn trường:

1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn.

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trong các nhiệm kỳ, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới (các Chi đoàn) thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên 

3. Kiến nghị đề xuất với Đảng uỷ, Ban giám hiệu và phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến các công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

4. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn trường với Đảng uỷ, tỉnh Đoàn

5. Bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, theo dõi, phát động các phong trào sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để xét thi đua khen thưởng.

6. Xây dựng môi trường lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội và chung sức cùng cộng đồng trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua, tình nguyện của học sinh, sinh viên

7. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng Nhà trường; phát huy vai trò người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học sinh, sinh viên.

8. Theo chương trình hoạt động của Đoàn trường được xây dựng hàng năm, tổ chức các phòng trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

9. Theo dõi số lượng Đoàn viên,học sinh, sinh viên đang học tập tại trường, thu giữ sổ đoàn của các Đoàn viên khi đến nhập học tại trường và nhận xét đối với Đoàn viên hàng năm đồng thời làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên khi tốt nghiệp ra trường.

10. Bồi dưỡng và phát hiện những Đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng trong công tác phát triển Đảng.

11. Nhận và triền khai các công việc liên quan, các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường và của Đoàn cấp trên.