Văn bản Đoàn trường

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU

 01-HD/ĐTN  Hướng dẫn thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ viên chức trẻ.  - Tạo môi trường thúc đẩy cán bộ viên chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động tham gia có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, chống lãng phí; nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Khơi dậy tính tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các phong trào nhằm thu hút đông đảo lực lượng cán bộ viên chức trẻ tham gia; mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến; khắc họa một lớp cán bộ viên chức trẻ, yêu nước, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị; qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

03 -CTr/ĐTN
  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014
 - Triển khai chương trình hành động của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 - Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”
 - Triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
 - Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn
04-KH/ĐTN   Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014
 1. Chuyên đề năm 2014“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
2. Công văn số: 24-CV/ĐTNK ngày 26 tháng 06 năm 2013 về việc thực hiện Chỉ thị số: 01/TWĐ ngày 17/5/2013 về "8 điều nên làm và 8 điều không nên làm của cán bộ Đoàn trong xây dựng tác phong, lề lối công tác".
3. Kế hoạch số: 18-KH/ĐTNK ngày 26/10/2013 của BTV Đoàn khối Các cơ quan tỉnh về "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới".
 07 /KH-ĐTN   Kế hoạch thực hiện công trình thanh niên năm 2014  Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây ban hành kế hoạch hướng dẫn việc triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra, giám sát và công nhận công trình thanh niên năm 2014
08/HD-ĐTN  Hướng dẫn xây dựng chi Đoàn mạnh   - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Liên Chi đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn. 
- Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.
 09-HD/ĐTN  "Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm" năm 2014  Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm” năm 2014
12-KH/ĐTN   Kế hoạch Tổ chức Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2014
 Tổ chức Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2014
    Điều lệ Đoàn TNCS HCM Khóa X
 Những vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên Cộng sản HCM
 22 HD/
TWĐTN
 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn.