Thông báo chung
  Chiêu sinh 
  Lịch thi 

Đang online: 320

Số lượt truy cập: 6084363

Văn bản

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU

30/2008/QĐ-BGDĐT
  Quy định số 30  Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
    Quy chế Trung tâm ngoại ngữ, tin học   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT)
 03/2011/TT- BGDĐT  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học  Thông tư 03/2011/TT- BGDĐT, ký ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo