Thông báo chung
  Chiêu sinh 
  Lịch thi 

Đang online: 276

Số lượt truy cập: 6084315

Nhân sự - Phân công CT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT: +84 - 270 - 3842232  -  Fax:  +84 - 270 - 3827457
Email: trungtamngoaingutinhocxdmt@gmail.com

 

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
Giám đốc
TẬP THỂ CÁN BỘ - NHÂN VIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Giám đốc

Thạc sĩ

2

Phạm Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3

Lê Thị Anh Thư

Nhân viên

Thạc sĩ

4     Lương Thị Ngọc Diễm Giảng viên  Thạc sĩ

5

Hồ Lê Thanh Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Đoàn Ngọc Ánh Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

7     Đặng Thị Dung Giảng viên Thạc sĩ
8    Nguyễn Thị Kim Hiền Giảng viên Thạc sĩ
9     Lê Trần Khánh Phương Giảng viên Thạc sĩ
10     Đỗ Thị Ngọc Mai Giảng viên Thạc sĩ
 Và hơn 20 giảng viên tin học, ngoại ngữPHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Giám đốc

Phụ trách chung và trực tiếp điều hành các công việc của trung tâm. Trực tiếp phụ trách:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm như công tác đào tạo về ngoại ngữ, tin học cho các bậc, hệ toàn trường; công tác liên kết đào tạo bên ngoài trường; công tác tuyển sinh phát triển quy mô đào tạo;

2. Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

3. Quản lý nhân sự của trung tâm theo quy định của nhà trường.

4. Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng phân công.

2. Phó Giám đốc:

Giúp giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm theo phân công hoặc ủy quyền quản lý; giải quyết công việc do giám đốc giao. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác như:

1. Xây dựng kế hoạch các khóa học; quản lý giờ giảng dạy của giảng viên theo kế hoạch; theo dõi thanh quyết toán với các đơn vị liên kết ngoài trường và giúp giải ngân các dự toán được phê duyệt của Trung tâm.

2. Xác nhận, sao y các loại VBCC.

3. Theo dõi thống kê các tài sản của phòng được trang bị; dự trù văn phòng phẩm thường kỳ theo quy định của Nhà trường.

4. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác hội thảo khoa học.

5. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc.