Thông báo chung
  Chiêu sinh 
  Lịch thi 

Đang online: 296

Số lượt truy cập: 6084335

Chức năng - Nhiệm vụ
I. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng Trường phê duyệt.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo chương trình giáo dục thường xuyên ở các trình độ A, B và theo khung tham chiếu năng lực châu Âu;

2. Tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin cơ bản và nâng cao;

3. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B quốc gia và chứng chỉ Công nghệ Thông tin;

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường;

5. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ trình độ A, B quốc gia và công nghệ thông tin đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học, phù hợp với sự phát triển của xã hội;

6. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến công nghệ thông tin, như lập trình, cài đặt phần mềm;

8. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, công nghệ thông tin trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; công nghệ thông tin – truyền thông;

9. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm;

10. Trong quá trình hoạt động tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Hiệu trưởng việc huy động cán bộ viên chức, giảng viên của Trường để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; trường hợp cần thiết, trình Hiệu trưởng ký hợp đồng với các cá nhân trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc tại Trung tâm theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của Trường.