Đang online: 112

Số lượt truy cập: 15158867

Chức năng - Nhiệm vụ
I. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng Trường phê duyệt.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo chương trình giáo dục thường xuyên ở các trình độ A, B và theo khung tham chiếu năng lực châu Âu;

2. Tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin cơ bản và nâng cao;

3. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B quốc gia và chứng chỉ Công nghệ Thông tin;

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường;

5. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ trình độ A, B quốc gia và công nghệ thông tin đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học, phù hợp với sự phát triển của xã hội;

6. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến công nghệ thông tin, như lập trình, cài đặt phần mềm;

8. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, công nghệ thông tin trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; công nghệ thông tin – truyền thông;

9. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm;

10. Trong quá trình hoạt động tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Hiệu trưởng việc huy động cán bộ viên chức, giảng viên của Trường để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; trường hợp cần thiết, trình Hiệu trưởng ký hợp đồng với các cá nhân trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc tại Trung tâm theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của Trường.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn