Đang online: 364

Số lượt truy cập: 14610239

Nhân sự - Phân công CT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT: +84 - 270 - 3842232  -  Fax:  +84 - 270 - 3827457
Email: trungtamngoaingutinhocxdmt@gmail.com

 

NCS. Lương Hoàng Hên
Giám đốc
TẬP THỂ CÁN BỘ - NHÂN VIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lương Hoàng Hên

Giám đốc

NCS

2

Phạm Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3

Lê Thị Anh Thư

Nhân viên

Thạc sĩ

4     Lương Thị Ngọc Diễm Giảng viên  Thạc sĩ

5

Hồ Lê Thanh Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Đoàn Ngọc Ánh Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

7     Đặng Thị Dung Giảng viên Thạc sĩ
8    Nguyễn Thị Kim Hiền Giảng viên Thạc sĩ
9     Lê Trần Khánh Phương Giảng viên Thạc sĩ
10     Đỗ Thị Ngọc Mai Giảng viên Thạc sĩ
 Và hơn 20 giảng viên tin học, ngoại ngữPHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Giám đốc

Phụ trách chung và trực tiếp điều hành các công việc của trung tâm. Trực tiếp phụ trách:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm như công tác đào tạo về ngoại ngữ, tin học cho các bậc, hệ toàn trường; công tác liên kết đào tạo bên ngoài trường; công tác tuyển sinh phát triển quy mô đào tạo;

2. Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

3. Quản lý nhân sự của trung tâm theo quy định của nhà trường.

4. Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng phân công.

2. Phó Giám đốc:

Giúp giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm theo phân công hoặc ủy quyền quản lý; giải quyết công việc do giám đốc giao. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác như:

1. Xây dựng kế hoạch các khóa học; quản lý giờ giảng dạy của giảng viên theo kế hoạch; theo dõi thanh quyết toán với các đơn vị liên kết ngoài trường và giúp giải ngân các dự toán được phê duyệt của Trung tâm.

2. Xác nhận, sao y các loại VBCC.

3. Theo dõi thống kê các tài sản của phòng được trang bị; dự trù văn phòng phẩm thường kỳ theo quy định của Nhà trường.

4. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác hội thảo khoa học.

5. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn