Chức năng - Nhiệm vụ
 I/ Chức năng
Tham mưu cho Hiệu Trưởng quản lý các mặt công tác về quản trị và thiết bị, công tác y tế, vệ sinh môi trường và các dịch vụ khác trong trường.

II/ Nhiệm vụ
1/ Tổ chức quản lý, sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật của trường.

2/ Xây dựng kế họach và tổ chức thực hiện việc mua sắm các lọai trang thiết bị cần thiết cho trường, Tổ chức lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật.

3/ Hàng năm cùng với phòng tài chính kế toán tổ chức kiểm kê, đánh giá, phân loại tài sản và thanh lý tài sản theo quy định của nhà nước.

4/ Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống bảo lụt, phòng chống cháy nổ trong trường.

5/ Thực hiện công tác truyền thông dân số, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong trường.

6/ Tổ chức thực hiện công tác dịch vụ, phục vụ đời sống vật chất và đảm bảo cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trong trường.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn