Đang online: 80

Số lượt truy cập: 16964069

Chương trình đào tạo chứng chỉ B Tin học
Tin học ứng dụng – trình độ B - ACCESS
(Phần căn bản – B1)

PHẦN LÝ THUYẾT

Bài 1.MẠNG INTERNET
I-CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
II-SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB
III-EMAIL (Thư điện tử)
IV-TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
V-TẢI TẬP TIN (DOWNLOAD FILE)
VI-Hướng dẫn sử dụng phần mềm diệt Virus của MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Bài 2.TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS
I-DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
II-TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS
III-TẠO - MỞ - ĐÓNG MỘT CSDL
IV-QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG TRONG CỬA SỔ DATABASE
V-SỬA CHỮA VÀ LÀM GỌN CSDL

Bài 3.TABLE – BẢNG
I.CẤU TRÚC LOGIC CỦA TABLE
II.TẠO MỚI MỘT TABLE
III.KHAI BÁO THUỘC TÍNH CỦA FIELD
IV.CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG KHI THIẾT KẾ TABLE
V.SỬA CẤU TRÚC TABLE

Bài 4.DỮ LIỆU VÀ QUAN HỆ
I-THÊM, SỬA, XÓA DỮ LIỆU: (SỬ DỤNG MENU EDIT)
II-KHAI BÁO QUAN HỆ GIỮA CÁC TABLE
III-CÁC THAO TÁC KHÁC TRÊN CỬA SỔ RELATIONSHIPS

Bài 5.SELECT QUERY - BẢNG TRUY VẤN
I-TẠO MỘT SELECT QUERY
II-MỘT SỐ THAO TÁC KHI THIẾT KẾ QUERY
III-TẠO FIELD TÍNH TOÁN
IV-CÁC PHÉP TOÁN
V-MỘT SỐ HÀM TRONG ACCESS

Bài 6.TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN
I-CÁC PHÉP TOÁN LUẬN LÝ
II-CHỌN MẪU TIN BẰNG THUỘC TÍNH CỦA QUERY

Bài 7.TẠO QUERY BẰNG WIZARD 47
I-TẠO SELECT QUERY VỚI SIMPLE QUERY WIZARD
II-SỬ DỤNG FIND DUPLICATES QUERY WIZARD
III-SỬ DỤNG FIND UNMATCHED QUERY WIZARD

Bài 8.FORM – BIỂU MẪU
I-TẠO FORM VỚI AUTOFORM
II-MỞ FORM
III-ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ FORM
IV-MỘT SỐ THAO TÁC KHI SỬ DỤNG FORM

Bài 9.TẠO FORM VỚI FORM WIZARD

Bài 10.TẠO REPORT
I-TỔNG QUAN
II-TẠO REPORT VỚI AUTOREPORT
III-TẠO REPORT VỚI LABEL WIZARD
IV-MỞ REPORT
V-ĐỊNH DẠNG TRANG IN

Bài 11.TẠO REPORT VỚI REPORT WIZARD
I-TẠO BÁO CÁO DỰA TRÊN 1 BẢNG DỮ LIỆU
II-TẠO BÁO CÁO DỰA TRÊN NHIỀU BẢNG DỮ LIỆU

PHẦN BÀI TẬP

Bài 1.MẠNG INTERNET

Bài 2.CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 3.BẢNG - TABLE

Bài 4.CẬP NHẬT DL VỚI DATASHEET

Bài 5.SELECT QUERY

Bài 6.TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN

Bài 7.SIMPLE QUERY WIZARD

Bài 8.TẠO FORM VỚI AUTOFORM

Bài 9.TẠO FORM VỚI FORM WIZARDS

Bài 10.AUTOREPORT & LABEL WIZARD

Bài 11.Tạo Report với Report wizard


PHẦN PHỤ LỤC

Phụ Lục 1 : Các Table trong Cơ sở dữ liệu

Phụ Lục 2 : Các ký hiệu dùng làm Input Mask

Chương trình Tin học B
(Phần nâng cao – B2)

PHẦN LÝ THUYẾT

Bài 1. SELECT QUERY
I-FIND DUPLICATES QUERY:
1)Chức năng:
2)Các bước tạo:
3)Ví dụ:
II-FIND UNMATCHED QUERY:
1)Chức năng:
2)Các bước tạo:
3)Ví dụ:
III-AUTOLOOKUP QUERY:
1)Chức năng:
2)Ví dụ:
IV-TỔNG HỢP DỮ LIỆU:
1)Khái niệm:
2)Các phép toán tổng hợp:
3)Các bước tạo:
4)Truy vấn nhóm dữ liệu:
5)Ví dụ:

Bài 2. CROSSTAB QUERY
I-Mục đích:
II-Các bước tạo:
II-Ví dụ:
IV-Tham số:

Bài 3. CÁC QUERY HÀNH ĐỘNG (Action Queries)
I-KHÁI NIỆM:
II-THAO TÁC THIẾT KẾ:
1)Các bước tạo:
2)Thi hành:
III-CÁC LOẠI QUERY HÀNH ĐỘNG:
1)Make-Table Query:
2)Update query:
3)Append Query:
4)Delete query:

Bài 4. TỰ THIẾT KẾ REPORT
I-GIỚI THIỆU:
1)Khái niệm:
2)Các công cụ thiết kế:
II-CÁC BƯỚC THIẾT KẾ:
III-TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN:
1)Thao tác chung:
2)Tạo các đối tượng cơ bản:
IV-THIẾT KẾ GROUP/TOTAL REPORT:
1)Ví dụ:
2)Tạo vùng phân nhóm và sắp xếp dữ liệu:
3)Tổng kết dữ liệu theo nhóm mẫu tin:
V-TẠO REPORT DẠNG MAIN|SUB:
1)Ví dụ:
2)Các bước thiết kế:

Bài 5. TỰ THIẾT KẾ FORM
I-CÁC BƯỚC THIẾT KẾ
II-TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN
1) Nút lệnh ( Command Button ) bằng Wizard
2) Tự thiết kế Combo Box | List Box
3) Tham chiếu giữa 2 Sub trong cùng một Form
4) Tự tạo Option Group

Bài 6. ĐỐI TƯỢNG PAGES
I-KHÁI NIỆM:
II-TẠO PAGES BẰNG CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG:

Bài 7. MACRO
I-KHÁI NIỆM
II-CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
1)Tạo mới một macro
2)Lưu Macro
3)Chạy Macro
4)Hiệu chỉnh một Macro
III-GIỚI THIỆU MỘT SỐ ACTION
1) Giao tiếp với người sử dụng
2) Mở đóng đối tượng
IV-SỬ DỤNG MACRO VỚI FORM|REPORT
1) Thuộc tính sự kiện (Events)
2) Gán Macro cho Thuộc tính của một Đối tượng
3) Một Số Thuộc Tính Sự Kiện Trên Control

Bài 8. MACRO CÓ ĐIỀU KIỆN
I- MACRO CÓ ĐIỀU KIỆN
II-GIỚI THIỆU BỔ SUNG MỘT SỐ ACTION
1)Tìm Chọn Đối Tượng
2)Kết Thúc Thực Hiện
3) Lọc Và Bỏ Lọc Dữ Liệu

Bài 9. MACRO NHÓM & CÁC MACRO ĐẶC BIỆT
I-MACRO NHÓM
II-GIỚI THIỆU BỔ SUNG MỘT SỐ ACTION
1) RunCommand
2) SetValue
3) SendKeys
III-MỘT SỐ MACRO ĐẶC BIỆT
1) Macro AutoKeys
2) Macro AutoExec

PHỤ LỤC

PHẦN BÀI TẬP

Bài 1: SELECT QUERY

Bài 2: CROSSTAB QUERY

Bài 3: ACTION QUERY

Bài 4: TỰ THIẾT KẾ REPORT

Bài 5: TỰ THIẾT KẾ FORM

Bài 6: ĐỐI TƯỢNG PAGES

Bài 7: MACRO CƠ BẢN

Bài 8: MACRO CÓ ĐIỀU KIỆN

Bài 9: MACRO GROUP

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn