Luật - Nghị định - Thông tư - Quyết định - Quy chế
Số hiệu
Luật
 
 07/2017/QH14  Luật chuyển giao công nghệ
19/2012/QH3
Ngày 20/11/2012
Luật Xuất bản
29/2013/QH13
Ngày 18/6/2013
Luật Khoa học và Công nghệ
 Số hiệu Nghị định
 
76/2018/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
195/2013/NĐ-CP
Ngày 21/11/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
08/2014/NĐ-CP
Ngày 27/01/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
99/2014/NĐ-CP
Ngày 25/10/2014
Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học
 Số hiệu Thông tư
 
12/2010/TT-BGDĐT
Ngày 29/3/2010
Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT
19/12/TT-BGDĐT
Ngày 01/06/2012
Ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học
23/2014/TT-BTTTT
Ngày 29/12/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
11/2016/TT-BGDĐT
Ngày 11/4/2016
Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT

48/2016/TT-BTTTT
Ngày 26/12/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

474/STTTT-BCXB
Ngày 19/4/2017
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT


  Các quyết định, quy chế nội bộ

Số hiệu
Quyết định
Quy định - Quy chế
470/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 30/12/2011
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
548/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 31/12/2012
Ban hành quy định về đạo đức trong giảng dạy và các hoạt động KHCN của Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 548/2014/QĐ-ĐHXDMT ngày 31/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
45/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 28/02013
Ban hành Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
446A/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 10/12/2014
Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 446A/2014/QĐ-ĐHXDMT ngày 10/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
494/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 31/12/2014
Ban hành quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động KHCN của Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 494/2014/QĐ-ĐHXDMT ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
409/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 21/12/2014
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
410/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 21/12/2014
Ban hành quy định về biên soạn, thẩm định, xét duyệt sử dụng giáo trình Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/11 /2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
392/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 28/10/2015
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
393/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 28/10/2015
Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
209/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 13/6/2016
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây 
Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây  

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn