PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: nckh-htqt@mtu.edu.vnTRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRỊNH CÔNG LUẬNSTT


Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

 

Đinh Thị Lịch

Nhân viên

Thạc sĩ

2

 

Lương Phước Thuận

Nhân viên

Thạc sĩ

3

 

Tô Thị Bảo Yến

Nhân viên

Thạc sĩ

4

 

Lê Thị Thu Hằng

Nhân viên

Thạc sĩ

5   Trương Thúy Vân Nhân viên Thạc sĩ


Tập thể nhân viên Phòng KH&HTQT


PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1. Trưởng phòng:

1.1. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

1.2. Phụ trách công tác NCKH của giảng viên, hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế cụ thể:

a. Tham mưu BGH xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế phù hợp sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường.

b. Tham mưu BGH ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường.

c. Phối hợp với các đơn vị trong trường, tổ chức hướng dẫn đăng ký các hoạt động về khoa học và công nghệ. Quy định và tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các cấp trong trường.

d. Thường trực Hội đồng Khoa học, hội đồng thi học sinh giỏi, hội đồng cải tiến chương trình đào tạo và mở ngành của nhà trường.

e. Đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học của trường.

f. Tổ chức và quản lý công tác quan hệ, hợp tác quốc tế; hợp tác quốc tế đào tạo phát triển nguồn lực của trường.

g. Các công việc khác do Hiệu trưởng giao việc cụ thể.

2. Phó trưởng phòng:

2.1. Quản lý công việc của phòng khi trưởng phòng đi công tác.

2.2. Phụ trách công tác NCKH của học sinh, sinh viên.

2.3. Quản lý các công việc thực hiện chức năng thường xuyên của phòng: Biên soạn tập san, biên soạn chương trình đào tạo, in ấn phát hành sách cụ thể:

a. Quan hệ đơn vị sử dụng lao động lấy ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và đánh giá về chương trình đào tạo. Phối hợp các đơn vị liên quan biên soạn cải tiến chương trình đào tạo các bậc, hệ đào tạo trong trường.

b. Tổ chức thi học sinh giỏi.

c. Tổ chức in ấn giáo trình, tài liệu học tập trên cơ sở những đề tài nghiên cứu của giảng viên của phù hợp chương trình đào tạo trường.

d. Tổ chức công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ, biên tập và xuất bản thông tin khoa học và giáo dục của trường.

e. Chuẩn bị hội nghị khoa học của trường, cố vấn cho Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên.

f. Các công việc khác do trưởng phòng giao việc cụ thể.
TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn