Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 25

Số lượt truy cập: 17189004

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng


Tham mưu với Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ; công tác hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo và các dự án khoa học công nghệ; phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.

2. Nhiệm vụ:

1. Công tác khoa học công nghệ
1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường.
1.2. Tham mưu với Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong phạm vi Nhà trường.
1.3. Thường trực các Hội đồng Khoa học, Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Trường, Hội đồng nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học
1.4. Chuẩn bị nội dung và đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học của Trường, cố vấn cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội đồng khoa học của Khoa tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
1.5. Đề xuất tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên.
1.6. Thường trực Hội đồng Biên tập và phối hợp tổ chức phản biện các bài viết khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường.
1.7. Phối hợp với các khoa chuyên môn lập kế hoạch và tổ chức các cuộc thi về khoa học của giảng viên và sinh viên.
1.8. Thường trực các hội đồng theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Công tác hợp tác quốc tế
2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường.
2.2. Tham mưu với Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi Nhà trường.
2.3. Tổ chức và quản lý công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo với các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và trường đại học nước ngoài nhằm phát triển nguồn lực của Trường.
2.4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường và cơ quan chức năng quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định.

3. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

4. Thực hiện công việc khảo sát ý kiến phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

5. Phụ trách công tác truyền thông các hoạt động về khoa học và hợp tác quốc tế của Trường.

6. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn