Chức năng - Nhiệm vụ
 I. Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng khoa học - đào tạo tổ chức quản lý về công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyển giao công nghệ, quan hệ hợp tác quốc tế nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển công tác NCKH quan hệ quốc tế trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế phù hợp sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường.
2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường.
3. Thường trực Hội đồng Khoa học của Nhà trường, hội đồng thi Học sinh, sinh viên giỏi, ban biên soạn cải tiến chương trình đào tạo và mở ngành đào tạo.
4. Chuẩn bị nội dung và đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học của trường, cố vấn cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội đồng khoa học của khoa tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên. 
5. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên.
6. Tổ chức và quản lý công tác quan hệ, hợp tác quốc tế đào tạo phát triển nguồn lực của trường.
7. Quan hệ đơn vị sử dụng lao động lấy ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và đánh giá về chương trình đào tạo. 
8. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập trên cơ sở những đề tài nghiên cứu của giảng viên phù hợp chương trình đào tạo trường.
9. Tổ chức công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ, biên tập và xuất bản thông tin khoa học - giáo dục của trường.

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn