I. Chức năng

Chức năng của Trung tâm đào tạo thường xuyên là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo không chính quy, tổ chức thực hiện công tác đào tạo các môn chuyên ngành cho người học theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường nhằm thực hiện các quy định hiện hành về đào tạo và “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Xây dựng Miền Tây”.

II. Nhiệm vụ

- Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các trường, trung tâm có nhu cầu liên kết đào tạo để mở các lớp đào tạo các hệ.

- Tham mưu với Hiệu trưởng Nhà trường ký kết và thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo với các đối tác liên kết.

- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh hệ không chính quy theo chỉ tiêu đã được Bộ phê duyệt hàng năm.

- Chủ trì thực hiện công tác tổ chức, quản lý các lớp học các hệ liên kết theo thống nhất trong hợp đồng với các đối tác liên kết.

- Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, bế giảng các lớp hệ liên kết của Nhà trường.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các đối tác liên kết tổ chức các kỳ thi, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

- Là nơi để cho học viên, học sinh sinh viên các lớp hệ liên kết phản ánh các vấn đề cần thiết liên quan đến học tập của học sinh sinh viên và giảng dạy của giảng viên với đối tác liên kết.

- Chủ động thực hiện công tác tiếp đón, bố trí giảng viên giảng dạy tại các lớp hệ liên kết đào tạo.

- Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy cho các lớp hệ liên kết tại trường. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được trang bị.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng Nhà trường.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn