Đang online: 174

Số lượt truy cập: 14519517

Chương trình đào tạo chứng chỉ A Tin học

Tin học ứng dụng – Trình độ A

Chương 1: MICROSOFT EXCEL 2003

1. GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL
1.1. Khởi động Microsoft excel.
1.2. Các thành phần của màn hình Excel.
1.3. CẤU TRÚC CỦA MỘT WORKBOOK:

2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ CÁC TOÁN TỬ
2.1. Kiểu số (Numeric)
2.2. Kiểu chuỗi ký tự (String).
2.3. Kiểu công thức (Formula):
2.4. Các toán tử (Operator).

3. XỬ LÝ TRÊN VÙNG (RANGE).
3.1. Các bước select (chọn):
3.2. Xóa dữ liệu trên vùng. Lệnh Edit/Cut.
3.3. Sao chép dữ liệu trong vùng. Lệnh Edit\Copy.
3.4. Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.

4. CÁC LỆNH XỬ LÝ TẬP TIN (WORDBOOK).
4.1. Lưu bảng tính lần đầu tin (chưa có tên).
4.2. Mở tập tin đã có trên đĩa. Lệnh File\Open (Ctrl+O)
4.3. Mở tập tin mới. Lệnh File\New (Ctrl+N).
4.4. Đóng tập tin: Lệnh File\Close.

5. MỘT SỐ HÀM TRONG EXCEL
5.1. Cú pháp chung các tên hàm.
5.2. Cách sử dụng các hàm
5.3. Các hàm thông dụng

6. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
6.1. Thay đổi độ của rộng cột và chiều cao của dòng
6.2. Định dạng dữ liệu trong ô. Lệnh format cells.
6.3. Các thao tác với dữ liệu:
6.4. CHÈN THÊM, XÓA BỎ CÁC DÒNG, CỘT, Ô.

7. TẠO ĐỒ THỊ TRONG EXCEL
7.1. Chuẩn bị dữ liệu
7.2. Các bước thực hiện dựng đồ thị:

8. THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU
8.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu
8.2. CÁC THAO TÁC TRÊN CƠ SỠ DỮ LIỆU.

Chương 2: MICROSOFT POWERPOINT 2003

1. GIỚI THIỆU
1.1. Khởi động MicroSoft Powerpoint
1.2. Các thành phần của cửa sổ làm việc
1.3. Thoát khỏi PowerPoint

2. CÁC THAO TÁC VỚI TẬP TIN POWERPOINT
2.1. Tạo một tập tin PowerPoint mới
2.2. Mở một tập tin đã tồn tại

3. HIỆU CHỈNH SLIDE
3.1. Thêm Slide
3.2. Nhân bản một Slide
3.3. Thay đổi thứ tự các Slide
3.4. Xoá Slide
3.5. Tạo liên kết

4. TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG
4.1. Tạo hiệu ứng cho các thành phần trong Slide
4.2. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp cho các Slide
4.3. Hiệu chỉnh hiển thị trình chiếu

5. IN ẤN TRONG POWERPOINT
5.1. Định dạng trang in
5.2. Trang trí Slide khi in

6. ĐỊNH DẠNG SLIDE MASTER
6.1. Thực hiện Slide Master
6.2. Định dạng Slide Master

Chương 3: ÔN TẬP

1. PHẦN WORD
1.1. Định dạng fonts chữ:
1.2. Chèn ký tự đặc biệt,tạo chữ nghệ thuật, chèn ảnh, việt công thức toán học:
1.3. Bảng biểu: chèn bảng biểu và các thao tác trên bảng biểu (Table\Insert Table)
1.4. Định dạng trang in: kích thước trang, canh lề (File\Page setup)

2. PHẦN EXCEL

3. BÀI TẬP
3.1. Bài tập Word
3.2. Bài tập Excel
3.3. Lý thuyết

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn