Thông báo hướng dẫn thực tập địa cơ

THÔNG BÁO 
(Kế hoạch hướng dẫn thực tập địa cơ các lớp ĐH2013CQ và ĐH2014LT)

Môn thực tập địa cơ gồn hai phần:

1. Phần thực tập khoan tại hiện trường:
- Thời gian: ngày 23/7/2016.
- Địa điểm: Xưởng thực tập của trường.
- Chia làm 4 nhóm cụ thể như sau:

NHÓM 1: Từ 7h-9h ngày 23/7
(các lớp đến đúng 7h để phụ mang trang thiết bị từ phòng TN ra ngoài hiện trường)
Thầy: Nguyễn Văn Đẹt , Trịnh Công Luận và Đặng Hữu Lợi

1. Lớp học phần: 525802012611 (40SV).
2. Lớp học phần: 525802012609 (35SV).
3. Lớp học phần: 525802012610 (41SV).
4. Lớp học phần: 525802012601 (93SV).

NHÓM 2: Từ 9h-11h ngày 23/7:
Thầy: Lâm Ngọc Quí và Lê Hoàng Việt

5. Lớp học phần: 525802012606 (32SV).
6. Lớp học phần: 525802012607 (38SV).
7. Lớp học phần: 525802012608 (31SV).
8. Lớp học phần: 525802012602 (34SV).
9. Lớp học phần: 525802012603 (42SV).

NHÓM 3: Từ 13h-15h ngày 23/7
Thầy: Lê Tiến Nghĩa và Nguyễn Văn Tri

10. Lớp học phần: 525802012613 (30SV).
11. Lớp học phần: 525802012604 (39SV).
12. Lớp học phần: 525802012605 (40SV).
13. Lớp học phần: 525802012612 (33SV).
14. Lớp học phần: 525802012617 (60SV). Lớp liên thông XD14LTD04

NHÓM 4: Từ 15h-17h ngày 23/7 (các lớp phụ dọn dẹp hiện trường sau khi khoan)
Thầy: Nguyễn Văn Tri và Nguyễn Tấn Thanh

15. Lớp học phần: 525802012614 (31SV). Lớp liên thông XD14LTD01
16. Lớp học phần: 525802012615 (42SV). Lớp liên thông XD14LTD02
17. Lớp học phần: 525802012616 (51SV). Lớp liên thông XD14LTD03
18. Lớp học phần: 525802012618 (45SV). Lớp liên thông XD14LTD05

2. Phần thực tập thí nghiệm trong phòng:
Các lớp học theo thời khóa biểu của lớp.

Trong đó:
   - Các lớp đại học liên thông thí nghiệm trong phòng bắt đầu từ 20 tháng 6 năm 2016
   - Các lớp đại học chính quy thí nghiệm trong phòng bắt đầu từ 18 tháng 7 năm 2016

BỘ MÔN NỀN MÓNG       

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn