Chức năng - Nhiệm vụ  NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn cần thiết; Có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng,... nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Chức năng - Nhiệm vụ:

Tổ chức quá trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy và quản lý việc thực hiện kế hoạch tiến độ.

- Tổ chức quản lý các bộ môn trực thuộc Khoa, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập theo kế hoạch chung của Nhà trường.

- Hằng năm lấy ý kiến của hội đồng khoa học trong việc chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành do khoa quản lý nhằm phù hợp với sự phát triển xã hội.

- Chỉ đạo các bộ môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, đề cương môn học, viết giáo trình.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thi giữa kỳ, học kỳ, thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo đúng quy chế.

- Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, làm thiết bị, mô hình học cụ cho bài giảng để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phân công, tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với phòng NCKH&HTQT tổ chức các hội thảo khoa học và nói chuyện chuyên đề khoa học.

- Tổ chức cho giảng viên, sinh viên của khoa tham quan học tập thực tế.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn