Thông báo thể lệ viết bài Thông tin Khoa học Giáo dục số 28

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

Số: 214/ĐHXDMT-KH&HTQT
V/v viết bài Thông tin KHGD
Trường ĐHXD Miền Tây 
chỉ số ISSN 2525-2615 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĩnh Long, ngày 22 tháng 5 năm 2017
 
 

 Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc.

Ngày 24 tháng 4 năm 2017 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 15/TTKHCN-ISSN về việc cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN), theo đó Thông tin Khoa học Giáo dục trường Đại học Xây dựng Miền Tây được cấp chỉ số ISSN 2525-2615;

Để xuất bản phẩm có thể gia nhập hệ thống dữ liệu xuất bản phẩm quốc tế giúp xuất bản phẩm của Trường có cơ hội mở rộng sự quảng bá, giao lưu thông tin, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu và các tác giả ra thế giới.

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc triển khai trong đơn vị về việc nâng cao chất lượng các bài viết chuyên ngành làm cơ sở để Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét, tính điểm khi phong học hàm và xem xét ưu tiên khi làm Thạc sĩ, Tiến sĩ cũng như chấm điểm tích lũy cho xuất bản phẩm Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị triển khai trong đơn vị và tham gia viết bài theo quy định trong thể lệ đính kèm. 

Thời gian nhận bài viết Thông tin Khoa học Giáo dục số 28, quý II năm 2017: đến hết ngày 02/6/2017.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN CHIẾU


   


 

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn