PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh LongSTT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

Email

 1
 


Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng
Thạc sĩ Xây Dựng nguyentrungxdmt@gmail.com 
 2Nguyễn Thành Được

Phó Trưởng phòng Cử nhân
 Quản trị kinh doanh
nguyenthanhduoc@mtu.edu.vn 
3  


Lê Công Danh

Nhân viên   Thạc sĩ 
Quản lý đô thị & công trình

lecongdanh@mtu.edu.vn 
4  


Lê Trí Thức

Nhân viên
Cử nhân Kế toán    letrithuc@mtu.edu.vn 
 5


Phạm Thị Huyền

Nhân viên Cử nhân
Quản trị văn phòng
  huyenquynhdt@gmail.com 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn