Các biểu mẫu

  Mẫu đánh giá & Phân loại viên chức
 
1 Mẫu phiếu đánh giá viên chức
2 Mẫu phiếu đánh giá người lao động
  Các đoàn thể
 
 1 Đơn xin gia nhập Công đoàn
 2 Quyết định kết nạp Công đoàn
  Quản trị thiết bị
 
 1 Biên bản bàn giao tài sản
 2 Đơn đăng ký mua tài sản
3 Đơn đề nghị sửa chữa
  Văn bản hành chính
 
1 Báo cáo tập sự
 2 Biên nhận tiếp nhận hồ sơ
 3 Đơn đề nghị xét kỷ niệm chương
4 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 5 Đơn xin chuyển ngạch
 6 Đơn đề nghị phụ cấp
 7 Bảng kê đề nghị thanh toán
 8 Đơn xin đi học
 9 Đơn xin nghỉ phép
 10 Đơn xin nghỉ thai sản
 11 Đơn xin nghỉ việc
 12 Giấy đi đường 
 13 Giấy mời
 14 Giấy kê khai tài sản
 15 Giấy nhận xét kết quả thử việc
 16 Mẫu danh sách xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng
17 Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân
18 Mẫu Báo cáo thành tích tập thể
  Mẫu khai lý lịch
 
 1 Tờ khai lý lịch bổ sung
 2 Mẫu 2c
3 Lý lịch Khoa học 
  Mẫu hợp đồng (theo nghị định 29)
 
1 Hợp đồng làm việc có thời hạn
 2 Hợp đồng làm việc không thời hạn


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn