SỐ HIỆU

PHÁP CHẾ

TRÍCH YẾU

 78/2013/NĐ-CP     Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập  Chính phủ ban hành Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
 29/2012/NĐ-CP     Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 10/2012/QH13     Bộ Luật lao động
 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.Đang online: 99

Số lượt truy cập: 4805496


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com