Chức năng - Nhiệm vụ
 
1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng theo Luật, Thông tư, Nghị định và các văn bản khác của Nhà nước ban hành.

 2. Nhiệm vụ

1- Hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách và hoạt động có thu gửi Bộ Xây dựng theo đúng mẫu quy định.

2- Hàng quý, hàng năm lập báo cáo quyết toán tài chính nộp Bộ Xây dựng theo đúng chế độ, chính sách.

3- Lập kế hoạch tài chính chi tiết từng quý, năm trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.

4- Tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo thống kê và phân tích hoạt động kinh tế trong Nhà trường.

5- Quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi từ ngân sách và các nguồn thu khác đúng với chế độ hiện hành nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

6- Hàng năm tổ chức kiểm kê theo quy định của nhà nước, làm ủy viên thường trực của Hội đồng kiểm kê nhà trường.

7- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị, tài sản phục vụ cho yêu cầu công tác trong nhà trường.

8- Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết đúng chế độ, chính sách tài chính cho cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên trong Nhà trường.

9- Đề xuất biện pháp quản lý tài chính, vật tư, tài sản có hiệu quả, ngăn ngừa tham ô, lãng phí.

10- Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các chế độ chính sách tài chính và pháp lệnh kế toán thống kê.

11- Thực hiện báo cáo công khai tài chính theo quy định hiện hành.  

12- Tham mưu thực hiện theo dõi và đối chiếu công nợ hàng năm theo quy định.

13- Phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc rà soát, hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn