Kế hoạch tham gia phần thi trực tuyến Hội thi Olympic Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH THAM GIA PHẦN THI TRỰC TUYẾN
 HỘI THI OLYMPIC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỚI CHỦ ĐỀ “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG NĂM 2015”

 Nội dung
1. Đối tượng: Tất cả Đoàn viên thanh niên trong toàn trường.
2. Số lượng : Mỗi liên chi thành lập 01 đội. Mỗi đội tối thiểu 40SV.
3. Thời gian : 
- 16h00 ngày 18/03/2015: Liên chi D14.
- 16h00 ngày 19/03/2015: Liên chi D12.
- 17h00 ngày 19/03/2015: Liên chi C12, C13, C14.
- 10h00 ngày 20/03/2015: Liên chi D13.


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn