Kết quả đánh giá điểm rèn luyện ĐỢT 2 tham gia công tác Đoàn – Hội đối với sinh viên hệ chính quy Học kỳ II năm học 2015- 2016


Chi tiết thông báo
Nội dung thông báo
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả điểm rèn luyện trong công tác đoàn – hội đối với sinh viên hệ chính quy
Danh sách điểm các lớp
KT12D01
XD12D01
XD12D02
XD12D03
XD12D04
XD12D05
KT13D01
KT13D02
XD13D01
XD13D02
XD13D03
XD13D04
XD13D05
XD13D06
XD13D07
XD13D08
XD13D09
XD13D10
XD13D11
XD13D12
XD13D13
KN14D01 + GT14D01
DT14D01
KT14D01
KT14D02
XD14D01
XD14D02
XD14D03
XD14D04
XD14D05
XD14D06
XD14D07
XD14D08
XD14D09
XD14D10
KT14C01
KN14C01
XD14C01
XD14C02
XD14C03
DT15D01
GT15D01 + KN15D01
KT15D01
XD15C01
XD15D01
XD15D02
XD15D03
XD15D04
XD15D05
XD15D06
XD15D07

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn